BCS AUTO OÜ privaatsuspoliis ja küpsised

 

Teie privaatsus on BCS AUTO OÜ jaoks tähtis. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on mis tahes teave, mida saab isiku tuvastamiseks kasutada. Isikuandmed on andmed, mida BCS AUTO OÜ kogub teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks või muudel allpool toodud eesmärkidel. Isikuandmete töötlemine on vajalik BCS AUTO OÜ teenuste toimimiseks, ilma isikuandmeid edastamata ei ole BCS AUTO OÜ poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik.

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta teie andmeid kaotsimineku, muutmise, varguse või juurdepääsu eest kolmandate isikute ees. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel.

Eelpool toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel. Ettevõtte volitatud esindaja teenuse tellijana on juriidilise isiku esindaja.

Meie veebileht võib sisaldada välislinke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Liikudes sellistele lehtedele, tuleb jälgida nende privaatsuspoliitikat. Meie privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmete töötlemist juhul, kui www.bcsauto.ee veebilehelt on liigutud välislinki mööda mõnele teisele veebilehele.

Käesolevas teabetekstis kirjeldame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid.

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Vajame andmeid:

•autorendi pakkumise koostamiseks;

•autorendi broneeringu kinnitamiseks;

•teie päringutele vastamiseks ning teile vajaliku informatsiooni edastamiseks;

•rendilepingu sõlmimiseks, et saaksite sõidukit kasutada vastavalt rendilepingule;

•teenuse osutamiseks;

•parima klienditoe pakkumiseks;

•arve esitamiseks;

•kampaaniamängude ja/või võistluste korraldamiseks;

•et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks;

•et tagada oma vara kaitse (GPSil baseeruvad valveseadmed rendiautodel). Palun pange tähele, et meie eesmärgiks ei ole teie asukohta ja liikumisteekonda jälgida (kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks), vaid vajadusel eeldatava rendiauto tagastusaja määramiseks või õigeks ajaks tagastamata jäetud või varastatud rendiauto üles leidmiseks.

Otseturundus

Kui te olete andnud nõusoleku, et teie isikuandmeid võib kasutada reklaami- ja turunduslikel eesmärkidel, säilitatakse teie andmed ja kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, nt kutsudes teid osa võtma kampaaniamängudest ja loosimistest ning saates teile uudiskirju ja pakkumisi teie valitud suhtluskanalisse – post, sms, e-post, sotsiaalvõrgustikud. Palun pange tähele, et kui soovite saada otseturundusmaterjale sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutame teie nime, mobiiltelefoni numbrit või e-posti addressi, et teiega sotsiaalvõrgustikes ühendust võtta.

Kui te olete meile avaldanud oma e-posti kontaktandmed teenuse müügi käigus, siis võime kasutada neid kontaktandmeid oma sarnaste teenuste otseturunduseks. Teil on õigus igal ajal keelata oma andmete edasine kasutamine otseturunduslikel eesmärkidel.

Milliseid andmeid kogutakse?

Kogume eelpoolnimetatud eesmärkidel järgmisi vajalikke andmeid (sõltuvalt teenuse laadist ja teie poolt edastatud andmetest võidakse töödelda ainult osa neist):

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood; sünniaeg;
 • aadress; telefon;
 • e-post;
 • elukoha või postiaadress;
 • elektronposti aadress;
 • mobiiltelefoni number;
 • vanus ja sugu;
 • juhiloa number;
 • juhiloa väljastanud riik;
 • juhiloa kehtivus;
 • koopia juhilubadest,
 • maksevahendi andmed;
 • andmed, mis lisatakse rendilepingusse, et teenuse osutamine oleks võimalik;
 • lisateenuste andmed;
 • tasutud summade suurus;
 • teave rendiauto asukoha ja liikumisteekonna kohta.

Automaatselt salvestatud informatsioon

Kasutades BCS AUTO OÜ kodulehekülge salvestub automaatselt ja anonüümselt üldinfo, mis ei ole seotud teie isikuga, näiteks internetiteenuse pakkuja nimi, veebileheküljed, mida olete külastanud enne BCS AUTO OÜ veebilehe külastamist, info, mida BCS AUTO OÜ veebilehelt otsisid/alla laadisid, kuupäeva ja kellaaja, millal BCS AUTO OÜ veebilehte külastasid ning info kasutatava operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni kohta. Selliseid andmeid kogutakse ja analüüsitakse anonüümselt ning kasutatakse üksnes BCS AUTO OÜ veebilehekülje atraktiivsemaks muutmise, sisu ja funktsionaalsuse parandamise eesmärgil. Neid andmeid ei töödelda muul eesmärgil ega edastata ka kolmandatele isikutele.

Küpsised

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida võib salvestada veebilehekülje külastaja kõvakettale. Küpsistes sisalduv informatsioon lihtsustab veebilehel liikumist ja võimaldab teha veebileheküljel personaalseid seadistusi. Just nendel põhjustel kasutab BCS AUTO OÜ käesoleval hetkel küpsiseid ka oma koduleheküljel. Loomulikult võite ära hoida küpsiste salvestuse oma kõvakettale, muutes oma brauseri seadistusi. Kuidas seda teha, leiate oma brauseritootja kasutusjuhendist.

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Teilt endalt

Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, nagu näiteks siis, kui broneerite www.bcsauto.ee veebilehe kaudu rendiauto või kampaaniamängudes ja/või võistlustel osalemise korral kui annate oma nõusoleku sotsiaalvõrgustike kommentaarides, sõnumites jms.

Rendiauto GPS valveseadmelt

Bcs auto oü rendiautodele on paigaldatud GPSil baseeruvad valveseadmed ja andmeid kogutakse automaatselt.

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad

Et täita oma kohustusi teie ees, jagame teie isikuandmeid ettevõtetega, mis osutavad meile teenuseid, näiteks IT ettevõte, GPSil baseeruvat autoparkide haldamisteenust pakkuv ettevõte. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks võime õiguskaitseorganite, riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste nõudmisel neile edastada teie isikuandmed. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et kaitsta oma seaduslikke õigusi.

Kus me töötleme teie isikuandmeid?

Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Meiega rendilepingu allkirjastanud kliendi andmeid säilitatakse kuni 7 aastat vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse § 12 tulenevast kohustusest algdokumente ning lepinguid tõendada.

Isikuandmed, mida te olete meile edastanud www.bcsauto.ee veebilehe või sotsiaalvõrgustike kaudu või telefoni, e-posti või sms-i teel, kuid rendilepingut pole teiega sõlmitud või pole teile arvet edastatud, kustutame korra 2 kalendriaasta tagant. Sellisel juhul ei kustuta me andmeid enne teie poolt veebilehel tehtud broneeringul märgitud rendi lõpukuupäeva.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kaebuse, nõude ja päringu haldamisega säilitatakse 1 kuu alates teie pöördumisele vastamisest, kuid mitte kauem kui 2 aastat kaebuse, nõude või päringu kättesaamisest. Kui kaebuse või nõude lahendamine või päringule vastamine võtab kauem aega või kui nendega seonduvalt on pooleli õiguslik vaidlus, võidakse isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid kuni 1 aasta peale seda kui kaebus on lahendatud või õiguslik vaidlus on lõppenud. Juhul, kui kaebus lahendatakse kompromisskokkuleppe sõlmimise teel, säilitatakse teie isikuandmeid 3 aastat peale vastava leppe sõlmimist.

Kõiki isikuandmeid, mis on seotud kampaaniamängude ja/või võistluste korraldamise ja haldamisega ning võitja väljaselgitamise ja väljakuulutamisega, säilitatakse kuni 6 kuud kampaania lõppemisest. Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku kasutada oma isikuandmeid kampaania auhindade loosimistel võitjate väljaselgitamiseks ja auhindade kätteandmiseks ning võitjate nimede avaldamiseks BCS AUTO OÜ kodulehel, Facebooki lehel, meedias, reklaamides ja PR-kampaaniates ilma selle eest täiendavat tasu maksmata. Kui seoses kampaaniamängude ja/või võistlustega esitatakse kaebus, võidakse isikuandmeid säilitada kauem. Sellisel juhul säilitatakse isikuandmeid seni, kuni kaebus on lahendatud.

Rendiautode GPSil baseeruvate valveseadmete salvestisi ei säilitata üle 1 kalendriaasta, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

Pärast nimetatud tähtaegu kustutame teie isikuandmed turvalisel viisil, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

Teie õigused

Andmekaitseseadus näeb teile seoses isikuandmete töötlemisega ette hulga õigusi.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus taotleda meilt teavet, kui töötleme teiega seotud isikuandmeid, ja sellistel puhkudel taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Juhul, kui soovite koopiat oma isikuandmetest, saame selle saata e-postiga turvalisuse huvides ainult krüpteeritult, lisades teid failide adressaadiks teie isikukoodi kasutades. Kui teil puudub tehniline võimalus avada sellist faili või kui teie isikukoodi järgi ei ole teid võimalik failide krüpteerimisel adressaadiks lisada, siis saate soovitud dokumendid kätte isiklikult või vastava notariaalse volikirjaga. Dokumentide väljastamine toimub ainult meie kontoris tööajal eelneval kokkuleppel.

Isikuandmete parandamine

Veelgi enam, kui teie meelest on teave teie kohta vale või puudulik, on teil õigus paluda meil teie andmed parandada.

Nõusoleku tühistamine

Kui te olete andnud nõusoleku, et teie isikuandmeid kasutatakse otseturunduslikel eesmärkidel, on teil õigus igal ajal oma antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tühistada.

Alates 25.05.2018 on teil järgmised õigused:

Vastuseis andmetöötlusele õigustatud huvide alusel

Teil on õigus olla vastu meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Siiski jätkame teie andmete töötlemist ka teie vastuseisu korral, kui meil on mõjuvad motiveeritud põhjused andmetöötluse jätkamiseks. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda oma isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on teil õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus. Palun pange tähele, et näiteks rendiautodele paigaldatud GPSil baseeruva valve olemuse tõttu ei saa me tagada, et teie õigust olla vastu isikuandmete töötlemisele saab täies ulatuses läbi viia, kuna kõigile BCS AUTO OÜ rendiautodele on paigaldatud GPSil baseeruvad valveseadmed ja andmeid kogutakse automaatselt ning me ei saa teile autorenditeenust võimaldada ilma teie poolt renditud sõidukile GPS seadme valvet kohaldamata.

Andmete ülekantavus

Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid edasi teisele andmetöötlejale („andmete ülekantavus”). See õigus katab ainult neid andmeid, mis te olete meile oma nõusoleku või lepinguga andnud ja kus töötlemist teostatakse automaatselt. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meile kirjalik vastavasisuline taotlus.

Uuendused ja muudatused

Nõuded andmekaitsele võivad muutuda ja siis juhindub ka BCS AUTO OÜ muudatustest. Palun kontrollige aeg-ajalt, et oleksite kursis kõikide uuenduste või muudatustega. Muudatustest teavitame vähemalt 1 kuu enne jõustumist www.bcsauto.ee lehel.

Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Kui teil tekib mis tahes küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega, palun võtke meiega ühendust:

BCS AUTO OÜ, registreerimisnumber 11371248

Aadress: Türi 6/2, Tallinn 11313 Vabariik

E-posti aadress: info@bcsauto.ee

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee